Home – Podcasts over aanbesteden

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Deze site is een initiatief van Octavia Siertsema en Peter Streefkerk.

In open gesprekken gaan wij, Octavia en Peter, in op een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders: de aanbestedingsleidraad en andere aanbestedingsdocumenten, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, proportionele criteria, helder schrijven, publiceren via TenderNed en Negometrix, vragenrondes, Nota van Inlichtingen, EMVI, (voornemen tot) gunning en afwijzing, bezwaar maken, juridische aspecten en heel veel meer.

Met onze podcasts ‘Alles over aanbesteden’ willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen. In een aanbesteding is er aan beide kanten bij zowel inkopers als verkopers vaak veel onbegrip en veel onduidelijkheid. Wij willen dit beeld verduidelijken, nuanceren en waar mogelijk verbeteringen voorstellen. Met als doel alles wat met aanbestedingen te maken heeft open en toegankelijk maken, barrières slechten, meer begrip voor de andere kant van de tafel creëren en achtergronden toelichten.

Podcast 19 – Het contract als begin en einde van een aanbesteding

Het contract vormt een belangrijk document voor een aanbesteding. Enerzijds omdat een naderend einde van een contract het begin betekent van een aanbesteding, anderzijds omdat een contractondertekening de afsluiting van een aanbesteding inhoudt. Hoe gaat een aanbestedende dienst om met contracten? Welke rol speelt de contractmanager daarbij? Welke invloed heeft het programma van eisen en wensen op het contract? Hoe gaat een aanbestedende dienst samen met een inschrijver om met de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)?

Podcast 18 – Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in de praktijk

In deze podcast behandelen we alle vragen die samenhangen met het belang en het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, in de volksmond kortweg UEA genoemd. Waarom zijn er zowel positieve als negatieve geluiden over het UEA te horen? Zowel bij aanbestedende diensten als bij inschrijvers. Waarom, waarvoor en hoe gebruik je het UEA? Luister naar deze podcast voor de antwoorden op deze en andere vragen over het UEA.

Podcast 17 – Het belang van vragen stellen aan de aanbestedende dienst (deel 2)

Deze podcast gaat wederom, net als podcast 9, over het stellen van vragen aan de aanbestedende dienst. Octavia noemt dit het stiefkind van het aanbesteden. Het wordt door inschrijvers vaak onderschat en dat is niet verstandig. Het vormt het enige moment dat je als inschrijver in contact kunt komen met de aanbestedende dienst. Waar moeten inschrijvers en aanbestedende diensten op letten bij het stellen en beantwoorden van vragen via de Nota van Inlichtingen? Wat gaat er fout en wat gaat er goed? En valt er ook nog wat te lachen bij dit serieuze onderdeel van het aanbesteden.

Podcast 16 – Marktconsultatie verbetert kwaliteit aanbesteding

Verbeter je aanbesteding, begin met een marktconsultatie. Dat is het advies dat we je in deze podcast willen meegeven. Hoewel de aanbestedingswet alle mogelijkheden biedt om een marktconsultatie te houden, maken nog relatief weinig aanbestedende diensten daar gebruik van. Waarom laten ze kansen liggen om meer van de markt, hun leveranciers en hun producten te weten te komen? Welke beren zien zij op de weg en zijn dat dan echte beren? Waar liggen de kansen voor zowel inschrijvers als aanbestedende diensten? Deze en andere vragen komen aan de orde in deze nieuwe podcast.

Podcast 15 – Een aanbestedingsdocument op 3 A4, is dat mogelijk?

Inkopers hebben vaak de neiging om hun aanbestedingsdocument zeer omvangrijk te maken. Nu is er de laatste jaren sprake van een aanbestedingsdocument op 3 A4. In deze podcast behandelen we de vragen die daarbij in eerste instantie naar boven komen. Hoe kan dat nou? Heb je daar een Hans Klok of een Hans Kazan voor nodig? Wat komt er dan in die 3 A4 te staan? En nog belangrijker, wat niet? De kunst van het weglaten en je beperken tot de essentie van de vraagstelling. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, dus hoe doe je dat. 

Podcast 14 – Kan niet waar zijn? (deel 2)

In podcast 6 was deel 1 te horen van ‘Kan niet waar zijn?’.  Onze podcast die geïnspireerd is door het programma ‘Kanniewaarzijn’ van BNN/VARA. Ook in deel 2 gaan Octavia en ik het hebben over absurde of hilarische situaties die voortkomen uit de aanbestedingsregelgeving in het algemeen en het gedrag van aanbestedende diensten en inschrijvers in reactie daarop. Omdat we iedere maand weer verrast worden met nieuwe gebeurtenissen, kunnen we met een gerust hart zeggen: wordt vervolgd.

Podcast 13 – Fouten maken is menselijk, ook bij aanbesteden

Fouten maken is menselijk. Dat hoort bij het leven. Ook bij aanbesteden zie je het dus vaak genoeg gebeuren. Daarom is het belangrijker om je te concentreren op de oplossingen en te leren van je fouten voor de toekomst. Over welke fouten hebben we het dan bij zowel inschrijvers als aanbestedende diensten? Hoe ga je ermee om als ze zich voordoen? Hoe flexibel kun je als aanbestedende dienst zijn bij het herstellen van fouten? En zijn inkopers misschien bang om zich flexibel op te stellen? Allemaal vragen waarop we in deze podcast het antwoord geven.

Podcast 12 – Kwaliteit: niet sexy, wel noodzakelijk

Kwaliteit als onderdeel van de gunningsmethodiek Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV), zowel aanbestedende diensten als inschrijvers worstelen heel vaak met dit onderwerp. Welke vragen stel je als aanbestedende dienst over kwaliteit en hoe formuleer je die vragen? Waar dien je als inschrijver op te letten als je vragen over kwaliteit beantwoordt? Hoe verminder je als aanbestedende diensten de subjectiviteit bij het beoordelen? In deze podcast behandelen we deze en andere vragen over kwaliteit.

Podcast 11 – Het Nederlands kampioenschap tekstschrijven

Onze collega Theo van der Linden noemt het inschrijven op een aanbesteding weleens gekscherend ‘Het Nederland kampioenschap tekstschrijven’. Heeft hij daar een terecht punt? Hoe gaan inschrijvers om met de teksten in hun offertes? Schrijven ze die zelf of besteden ze dat uit aan professionele tekstschrijvers? En als die teksten worden gebruikt, herkennen aanbestedende diensten dat? Herkennen ze de reclameteksten, de teksten zonder inhoud en de loze beloften? Allemaal vragen die in deze podcast aan de orde komen

Podcast 10 – Kerncompetenties en referenties

In de selectiefase van een aanbesteding vraagt de aanbestedende dienst naar kerncompetenties en bijbehorende referenties. Een enorm belangrijk onderdeel van deze aanbestedingsfase omdat het voor een groot deel bepaalt of inschrijvers door mogen naar de volgende fase van de aanbesteding. Daarom lichten we in deze podcast toe wat beide begrippen inhouden, beantwoorden we een aantal relevante vragen over de uitwerking ervan en staan we stil bij de aandachtspunten voor inschrijvers.

Podcast 9 – Het belang van vragen stellen aan de aanbestedende dienst (deel 1)

Volgens Peter Streefkerk de belangrijkste podcast vanuit Octavia Siertsema: vragen stellen aan de aanbestedende dienst. Wat is het belang van vragen stellen? En speelt de toon daarbij een rol? Hoe formuleer je de te stellen vragen? Stel je alle vragen of soms juist niet? Allemaal onderwerpen die, met de nodige voorbeelden, in deze podcast aan de orde komen. 

Podcast 8 – Opportunistische inschrijvers, bluffend inschrijven

Waarom wil Peter het hier graag over hebben? Komt het vaak voor? Hoe zien inkopers dat het om een bluffende inschrijver gaat? Tegen welke dilemma’s lopen aanbestedende diensten aan bij bluffende inschrijvers? En wat is het belang van contractmanagement in dit geval? In deze podcast geven we antwoord op al deze vragen.

Podcast 7 – De vicieuze cirkel van de dikke documenten

De laatste jaren zien we aanbestedingsdocumenten steeds dikker worden. Je kunt wel spreken van een documenten obesitas bij het aanbesteden. Dikke documenten met alsmaar meer juridisch taalgebruik. Constateren is één, maar hoe kom je van die dikke documenten af? Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel? Hoe voorkom je de verdere juridisering van het aanbesteden? Dat zijn de vragen die we beantwoorden in deze podcast.

Podcast 6 – Kan niet waar zijn? (deel 1)

Deze nieuwe podcast is geïnspireerd door het programma ‘Kanniewaarzijn’ van BNN/VARA en gaat over absurde of hilarische situaties die voortkomen uit de aanbestedingsregelgeving in het algemeen en het gedrag van aanbestedende diensten en inschrijvers in reactie daarop. Omdat we genoeg stof hebben om meerdere afleveringen te vullen, hebben we deze podcast deel 1 genoemd. Wordt dus vervolgd.

Podcast 5 – Een aanbesteding intrekken, waarom en hoe doe je dat?

Bij aanbestedingen gaat het vaak goed, soms fout en dan ook goed fout. En dan zit er niets anders op dan de stekker uit een aanbesteding te trekken. Maar hoe doe je dat nu precies, zo’n aanbesteding intrekken. Waar moet je dan op letten? In deze podcast staan we stil bij het soms onvermijdelijke en waarom je dat intrekken beter zo snel mogelijk kunt doen als er iets niet blijkt te kloppen.

Podcast 4 – PONT vormt basis aanbesteden

PONT staat aan de basis van alles wat met aanbesteden te maken heeft. Samen vormen de vier letters van de afkorting PONT de kortst mogelijke samenvatting die je van de aanbestedingsregels kunt geven. Nieuwsgierig geworden naar waar PONT voor staat? Luister dan naar deze podcast.

Podcast 3 – Inkoper versus verkoper

In deze podcast staan we stil bij de relatie tussen inkoper en verkoper bij het aanbesteden. Wat zijn de verschillende invalshoeken? Welke aspecten spelen bij inkoper versus verkoper een rol? En hoe kun je daar aan beide kanten van de tafel iets aan doen? Vanzelfsprekend zijn wij benieuwd hoe jullie als inkoper en verkoper hier tegenaan kijken. Laat het ons weten na beluistering van de podcast.

Podcast 2 – Kun je de kabinetsformatie aanbesteden?

Het formeren van een kabinet, zouden we dat niet moeten aanbesteden? Vanuit het oogpunt van transparantie en herstel van vertrouwen. Hoe zou zo’n aanbestedingsproces verlopen? Welke vragen komen daar dan bij aan de orde? In deze podcast onze ideeën en suggesties voor deze aanbesteding.

Podcast 1 – Is aanbesteden eerlijk?

Of aanbesteden eerlijk is, komt aan bod in deze podcast. Welke elementen spelen daarin een rol? Is het van belang of je een zittende of een nieuwe, onbekende leverancier bent? Of is dat juist niet van belang? Luister en laat ons weten hoe jij daar tegenaan kijkt!

Podcast 0 – Introductie

Met deze podcast introduceren wij, Octavia Siertsema en Peter Streefkerk, onze podcastserie ‘Alles over Aanbesteden’. Dé podcast voor inkopers én verkopers. In deze podcastserie bespreken wij laagdrempelig een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders. Met onze podcasts willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen en inkopers en verkopers op een meer constructieve manier met elkaar in gesprek laten gaan.

Wilt u citeren van onze podcast?

De Juridische Leidraad verwijst niet expliciet naar de correcte citeervorm van podcasts. Wel geeft deze leidraad aan dat je podcasts kunt zien als een combinatie van een interview – wegens het discussie-element – en een online publicatie.
Als u uit onze podcast wit citeren, en dat vinden wij prima, gebruik dan alsjeblieft wel de volgende de citeerwijze:
{naam van de spreker}, in: Octavia Siertsema en Peter Streefkerk in ‘{titel van de podcast}’ Podcast {nummer}, website : allesoveraanbesteden.nl