Home – Podcasts over aanbesteden

‘Alles over aanbesteden’ is dé podcast voor inkopers en inschrijvers. Deze site is een initiatief van Octavia Siertsema en Peter Streefkerk.

In open gesprekken gaan wij, Octavia en Peter, in op een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders: de aanbestedingsleidraad en andere aanbestedingsdocumenten, geschiktheidseisen, selectie- en gunningscriteria, proportionele criteria, helder schrijven, publiceren via TenderNed en Negometrix, vragenrondes, Nota van Inlichtingen, EMVI, (voornemen tot) gunning en afwijzing, bezwaar maken, juridische aspecten en heel veel meer.

Met onze podcasts ‘Alles over aanbesteden’ willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen. In een aanbesteding is er aan beide kanten bij zowel inkopers als verkopers vaak veel onbegrip en veel onduidelijkheid. Wij willen dit beeld verduidelijken, nuanceren en waar mogelijk verbeteringen voorstellen. Met als doel alles wat met aanbestedingen te maken heeft open en toegankelijk maken, barrières slechten, meer begrip voor de andere kant van de tafel creëren en achtergronden toelichten.

Podcast 33 – Drempelbedragen, waar komen ze vandaag en hoe ga je ermee om

Als je de contractwaarde van wat je wil aanbesteden weet, kan je aan de hand van de drempelbedragen vaststellen of je wel of niet Europees dient aan te besteden. Maar wie bepaalt deze drempelbedragen? En hoe worden ze bepaald en zijn ze inclusief of exclusief btw? Zijn ze voor altijd vastgesteld of variëren ze per jaar? Voor welke overheidsorganisaties zijn ze van toepassing? Wat doen aanbestedende diensten om eronder uit te komen? En wat gebeurt als na gunning van een onderhandse procedure blijkt dat een aanbestedende dienst met de contractwaarde toch boven het drempelbedrag uitkomt? Vindt er achteraf controle plaats en als dat zo is, op welk niveau?   

Podcast 32 – Stop, tot hier en niet verder

Het stopzetten van een aanbesteding, want daar gaat deze podcast over, is niet iets wat je als inkoper bij een aanbestedende dienst graag doet. Integendeel, over het algemeen betekent het vaak dat er iets fout is gegaan bij een aanbesteding en dat is geen prettige ervaring. Tot de ontdekking komen dat er na weken en/of maanden van voorbereiding iets niet goed is gegaan. Wanneer zet je als aanbestedende dienst een aanbesteding stop? Welke redenen liggen daaraan ten grondslag? En misschien nog veel belangrijker, wat zijn de gevolgen voor zowel de aanbestedende dienst als de inschrijvers? Hoe verloopt zo’n procedure van stopzetten? Kunnen inschrijvers eventueel gemaakte kosten verhalen op de aanbestedende dienst? Welke stappen kunnen er worden gezet na de stopzetting?

Podcast 31 – Iedere aanbesteding begint met een planning

Ieder project en dus ook een aanbesteding begint met een planning van de verschillende werkzaamheden: van de voorbereiding tot en met de uitvoering. Zonder planning ontaardt een aanbesteding vaak in een chaotisch traject en komt het over het algemeen niet (meer) goed. Het is dus zaak tijdig en voldoende aandacht aan de planning te besteden. Hoe bepaal je als aanbestedende dienst je planning? Wie betrek je daarbij? Met welke wettelijke termijnen moet je rekening houden en zijn dat dan minimum- of maximumtermijnen? Waar vind je die termijnen terug? Hoe zorg je voor een realistische planning en hoe ga je om met verzoeken van inschrijvers om de planning aan te passen? Mag je überhaupt als aanbestedende dienst je planning na publicatie aanpassen?

Podcast 30 – Een level playing field, gelijke kansen voor alle leveranciers

In goed Nederlands staat een level playing field voor een gelijk speelveld. Bij een aanbesteding betekent dit dat alle leveranciers gelijke kansen hebben om te worden gekozen als voorkeursleverancier. Dat dit in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk is tonen we in deze podcast aan door het bespreken van een aantal voorbeelden. Hoe bepaal je bij een meervoudig onderhandse aanbesteding welke leveranciers je uitnodigt? Nodig je daarbij ook een zittende leverancier uit? Wat is zijn kans om de aanbesteding te winnen? Met welke valkuilen heeft die zittende leverancier te maken? Hoe ga je om met een in je organisatie rondlopende huidige leverancier als er een Europese aanbestedingsprocedure aan de gang is? En last but not least, hoe creëer je die gelijke kansen, het level playing field, voor alle leveranciers.

Podcast 29 – It’s all about the money, de kosten van een aanbesteding

Als we het hebben over aanbesteden vergeten we nog weleens dat daar kosten mee gemoeid zijn. Heel veel kosten, zowel bij inschrijvers als bij aanbestedende diensten. Voornamelijk de uren en de bijbehorende kosten van de mensen die zich ermee bezighouden. In deze podcast ontrafelen we die verschillende soorten uren en de daarmee gepaard gaande kosten. Waaraan besteden inschrijvers en aanbestedende diensten de meeste tijd? Welke mensen zijn er aan beide kanten bij een aanbesteding betrokken? Kun je hun inzet en kosten op basis van uurtarieven inzichtelijk maken? En hoe verhouden die kosten zich vervolgens tot de waarde van de opdracht die wordt aanbesteed?

Podcast 28 – Presentaties en interviews, inschrijvers op bezoek bij aanbestedende diensten

Bij sommige aanbestedingen maken presentaties en interviews deel uit van kwalitatieve gunningscriteria. Is er een onderscheid tussen presentaties en interviews? Wat willen aanbestedende diensten daarmee bereiken? En hoe past dat dan binnen de rest van de gunningscriteria? Zijn ze gelijkwaardig aan de andere criteria of komen ze aan bod in een laatste, aparte fase van de beoordeling? Krijgen alle inschrijvers de kans om zich te presenteren of slechts een deel van de inschrijvers? Stelt een aanbestedende dienst nog bijzondere eisen aan de presentaties en interviews en wat wordt er vervolgens beoordeeld? Waar ligt de scheidslijn tussen subjectiviteit en objectiviteit? Kunnen inschrijvers zich hierop voorbereiden en zo ja hoe dan?

Podcast 27 – Beoordelingscommissie bepaalt uitkomst aanbesteding

Bij iedere aanbesteding is er sprake van een beoordelingscommissie of beoordelingsteam. De mensen die daar deel van uitmaken bepalen de uitkomst van een aanbesteding. Het is dus belangrijk om daar uitgebreid aandacht aan te besteden. Hoe bepaal je bijvoorbeeld de samenstelling van een beoordelingsteam? Welke functies en rollen dienen daarin terug te komen? Welke rol spelen de deelnemers van een beoordelingsteam bij het opstellen van de aanbestedingsdocumenten? Wat kenmerkt goede beoordelaars en hoe bereid je ze voor op hun belangrijke taak? Wat vermeld je in de aanbestedingsdocumenten over de beoordelaars? Wat is essentieel bij het beoordelen van offertes: de cijfers of de argumenten die daarbij horen?

Podcast 26 – Van TenderNed tot Mercell, platformen voor lancering aanbestedingen

Voor het publiceren van je aanbesteding zijn er in Nederland digitale platformen zoals TenderNed, het vanuit de overheid verplichte platform, en een aantal commerciële platformen die op hun beurt weer verbonden zijn met TenderNed. Kortom, voor aanbestedende diensten is er een groot aanbod en welk platform kies je dan?  Waarom zijn er naast TenderNed, gefinancierd met overheidsgeld, commerciële partijen die ieder hun eigen inrichting hebben? Op basis van welke argumenten kiezen aanbestedende diensten voor een bepaald platform? Welke ervaringen hebben zowel aanbestedende diensten als inschrijvers met deze platformen? En hoe gaan inschrijvers om met al die platformen, verschillende gebruikersinterfaces en keer op keer nieuwe versies?

Podcast 25 – Proportionaliteit, een woord dat nadere invulling verdient

De Gids Proportionaliteit lijkt met de woorden gids en proportionaliteit in de naam te veronderstellen dat het een vrijblijvend, richtinggevend en zeker niet kaderstellend document is binnen de aanbestedingswetgeving. Maar klopt dat ook? En wat kun je er mee als inschrijver? Wat zijn de voor- en nadelen van het #proportionaliteitsbeginsel dat is uitgewerkt in de Gids Proportionaliteit? Welke relatie is er tussen #proportionaliteit en de hoogte van een gevraagde verzekering, een kostenvergoeding en/of het programma van eisen en wensen? En welke bijzondere disproportionele, soms tenenkrommende eisen is Octavia tegengekomen in haar dagelijkse praktijk bij het begeleiden van inschrijvers.

Podcast 24 – Gerucht over aanbesteden

Hoera, de Podcastserie ‘Alles over Aanbesteden’ bestaat één jaar. Met veel plezier hebben wij, Octavia Siertsema en Peter Streefkerk, tot nu toe 23 podcasts gemaakt, die we elke twee weken hebben gepubliceerd. En dus is het tijd voor een feestje en publiceren wij hierbij de nieuwe podcast: nummer 24 en een jubileum uitgave. Een speciale podcast dit keer. Want, wat is er aan de hand in aanbestedingsland? Wij horen een gerucht in de wandelgangen, er is sprake van een serieuze Peter Streefkerk, terwijl Octavia Siertsema niet weet wat ze hoort. Onze inschatting is dat dit gerucht een schok teweeg brengt bij iedereen die met aanbesteden te maken heeft.

Podcast 23 – Aanbestedingsprocedures, welke kies je en waarom

We kunnen er lang en breed over praten maar bij het Europees aanbesteden kan je niet om de procedures heen. In deze podcast bespreken we welke aanbestedingsprocedures er zijn, welke het meest gebruikt worden, voornamelijk de openbare en de niet-openbare procedure, en waarom. Welke procedures er nog meer zijn en we in de toekomst in andere podcasts zullen behandelen. Verder hebben we het over onze allereerste ervaringen met deze procedures, waar we tegenaan gelopen zijn en wat voor uitkomsten het heeft opgeleverd. Tenslotte staan we stil bij hoe inschrijvers tegen de verschillende procedures aankijken.

Podcast 22 – Wat hebben we nu aan onze (verwijderde) fiets hangen?

Hoe een aanbesteding van verwijderde fietsen in Amsterdam werd verkwanseld en dit vele vragen oproept. De gemeente Amsterdam bleef jaarlijks zitten met meer dan 60.000 van de openbare weg verwijderde fietsen. Omdat de gemeente op dit gebied ontzorgd wilde worden, gunde zij na een marktconsultatie en Europese aanbesteding deze fietsen in 2016 voor een periode van vier jaar aan een bedrijf van een ex-gemeenteambtenaar. Wat speelde zich allemaal af bij deze aanbesteding? Het onderzoeksplatform ‘Follow The Money’ dook in deze aanbesteding en kreeg via verschillende WOB-verzoeken heel veel bijzondere informatie boven water. Informatie die door Octavia en mijzelf van commentaar is voorzien.

Podcast 21 – Kwaliteit van een bestek: garbage out, more garbage in?

Als je mee wil doen aan een aanbesteding voor een opdracht van een overheidsorganisatie heb je aanbestedingsdocumenten nodig, ook wel ‘bestek’ genoemd. Maar wat wordt bedoeld met een bestek? Het geheel aan procedures of het inhoudelijke deel van de aanbestedingsdocumenten? Gaat het in een bestek om de eisen, de wensen of allebei? Wanneer is een bestek wel of niet goed? Zegt het aantal vragen vanuit inschrijvers iets over de kwaliteit van het bestek? En welke relatie is er tussen een bestek en de kwaliteit van de uitvoering? Is er sprake van het ‘garbage out, more garbage in’-principe?

Podcast 20 – Gunningscriteria, de essentie van een aanbesteding

In de gunningscriteria vind je de essentie terug van een aanbesteding. Van wat een aanbestedende dienst aan producten en/of diensten nodig heeft voor zijn bedrijfsvoering. Daar moet vanuit die aanbestedende dienst alle aandacht naar uitgaan. In deze podcast komt aan de orde hoe een aanbestedende dienst in dat proces te werk gaat. Maar ook hoe de inschrijver daar tegenaan kijkt. Het maakt de gunningscriteria tot een veelzijdig, interessant en zoals gezegd essentieel onderdeel van een aanbesteding.

Podcast 19 – Het contract als begin en einde van een aanbesteding

Het contract vormt een belangrijk document voor een aanbesteding. Enerzijds omdat een naderend einde van een contract het begin betekent van een aanbesteding, anderzijds omdat een contractondertekening de afsluiting van een aanbesteding inhoudt. Hoe gaat een aanbestedende dienst om met contracten? Welke rol speelt de contractmanager daarbij? Welke invloed heeft het programma van eisen en wensen op het contract? Hoe gaat een aanbestedende dienst samen met een inschrijver om met de Kritische Prestatie Indicatoren (KPI’s)?

Podcast 18 – Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) in de praktijk

In deze podcast behandelen we alle vragen die samenhangen met het belang en het gebruik van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument, in de volksmond kortweg UEA genoemd. Waarom zijn er zowel positieve als negatieve geluiden over het UEA te horen? Zowel bij aanbestedende diensten als bij inschrijvers. Waarom, waarvoor en hoe gebruik je het UEA? Luister naar deze podcast voor de antwoorden op deze en andere vragen over het UEA.

Podcast 17 – Het belang van vragen stellen aan de aanbestedende dienst (deel 2)

Deze podcast gaat wederom, net als podcast 9, over het stellen van vragen aan de aanbestedende dienst. Octavia noemt dit het stiefkind van het aanbesteden. Het wordt door inschrijvers vaak onderschat en dat is niet verstandig. Het vormt het enige moment dat je als inschrijver in contact kunt komen met de aanbestedende dienst. Waar moeten inschrijvers en aanbestedende diensten op letten bij het stellen en beantwoorden van vragen via de Nota van Inlichtingen? Wat gaat er fout en wat gaat er goed? En valt er ook nog wat te lachen bij dit serieuze onderdeel van het aanbesteden.

Podcast 16 – Marktconsultatie verbetert kwaliteit aanbesteding

Verbeter je aanbesteding, begin met een marktconsultatie. Dat is het advies dat we je in deze podcast willen meegeven. Hoewel de aanbestedingswet alle mogelijkheden biedt om een marktconsultatie te houden, maken nog relatief weinig aanbestedende diensten daar gebruik van. Waarom laten ze kansen liggen om meer van de markt, hun leveranciers en hun producten te weten te komen? Welke beren zien zij op de weg en zijn dat dan echte beren? Waar liggen de kansen voor zowel inschrijvers als aanbestedende diensten? Deze en andere vragen komen aan de orde in deze nieuwe podcast.

Podcast 15 – Een aanbestedingsdocument op 3 A4, is dat mogelijk?

Inkopers hebben vaak de neiging om hun aanbestedingsdocument zeer omvangrijk te maken. Nu is er de laatste jaren sprake van een aanbestedingsdocument op 3 A4. In deze podcast behandelen we de vragen die daarbij in eerste instantie naar boven komen. Hoe kan dat nou? Heb je daar een Hans Klok of een Hans Kazan voor nodig? Wat komt er dan in die 3 A4 te staan? En nog belangrijker, wat niet? De kunst van het weglaten en je beperken tot de essentie van de vraagstelling. Gemakkelijker gezegd dan gedaan, dus hoe doe je dat. 

Podcast 14 – Kan niet waar zijn? (deel 2)

In podcast 6 was deel 1 te horen van ‘Kan niet waar zijn?’.  Onze podcast die geïnspireerd is door het programma ‘Kanniewaarzijn’ van BNN/VARA. Ook in deel 2 gaan Octavia en ik het hebben over absurde of hilarische situaties die voortkomen uit de aanbestedingsregelgeving in het algemeen en het gedrag van aanbestedende diensten en inschrijvers in reactie daarop. Omdat we iedere maand weer verrast worden met nieuwe gebeurtenissen, kunnen we met een gerust hart zeggen: wordt vervolgd.

Podcast 13 – Fouten maken is menselijk, ook bij aanbesteden

Fouten maken is menselijk. Dat hoort bij het leven. Ook bij aanbesteden zie je het dus vaak genoeg gebeuren. Daarom is het belangrijker om je te concentreren op de oplossingen en te leren van je fouten voor de toekomst. Over welke fouten hebben we het dan bij zowel inschrijvers als aanbestedende diensten? Hoe ga je ermee om als ze zich voordoen? Hoe flexibel kun je als aanbestedende dienst zijn bij het herstellen van fouten? En zijn inkopers misschien bang om zich flexibel op te stellen? Allemaal vragen waarop we in deze podcast het antwoord geven.

Podcast 12 – Kwaliteit: niet sexy, wel noodzakelijk

Kwaliteit als onderdeel van de gunningsmethodiek Beste Prijs-Kwaliteit Verhouding (BPKV), zowel aanbestedende diensten als inschrijvers worstelen heel vaak met dit onderwerp. Welke vragen stel je als aanbestedende dienst over kwaliteit en hoe formuleer je die vragen? Waar dien je als inschrijver op te letten als je vragen over kwaliteit beantwoordt? Hoe verminder je als aanbestedende diensten de subjectiviteit bij het beoordelen? In deze podcast behandelen we deze en andere vragen over kwaliteit.

Podcast 11 – Het Nederlands kampioenschap tekstschrijven

Onze collega Theo van der Linden noemt het inschrijven op een aanbesteding weleens gekscherend ‘Het Nederland kampioenschap tekstschrijven’. Heeft hij daar een terecht punt? Hoe gaan inschrijvers om met de teksten in hun offertes? Schrijven ze die zelf of besteden ze dat uit aan professionele tekstschrijvers? En als die teksten worden gebruikt, herkennen aanbestedende diensten dat? Herkennen ze de reclameteksten, de teksten zonder inhoud en de loze beloften? Allemaal vragen die in deze podcast aan de orde komen

Podcast 10 – Kerncompetenties en referenties

In de selectiefase van een aanbesteding vraagt de aanbestedende dienst naar kerncompetenties en bijbehorende referenties. Een enorm belangrijk onderdeel van deze aanbestedingsfase omdat het voor een groot deel bepaalt of inschrijvers door mogen naar de volgende fase van de aanbesteding. Daarom lichten we in deze podcast toe wat beide begrippen inhouden, beantwoorden we een aantal relevante vragen over de uitwerking ervan en staan we stil bij de aandachtspunten voor inschrijvers.

Podcast 9 – Het belang van vragen stellen aan de aanbestedende dienst (deel 1)

Volgens Peter Streefkerk de belangrijkste podcast vanuit Octavia Siertsema: vragen stellen aan de aanbestedende dienst. Wat is het belang van vragen stellen? En speelt de toon daarbij een rol? Hoe formuleer je de te stellen vragen? Stel je alle vragen of soms juist niet? Allemaal onderwerpen die, met de nodige voorbeelden, in deze podcast aan de orde komen. 

Podcast 8 – Opportunistische inschrijvers, bluffend inschrijven

Waarom wil Peter het hier graag over hebben? Komt het vaak voor? Hoe zien inkopers dat het om een bluffende inschrijver gaat? Tegen welke dilemma’s lopen aanbestedende diensten aan bij bluffende inschrijvers? En wat is het belang van contractmanagement in dit geval? In deze podcast geven we antwoord op al deze vragen.

Podcast 7 – De vicieuze cirkel van de dikke documenten

De laatste jaren zien we aanbestedingsdocumenten steeds dikker worden. Je kunt wel spreken van een documenten obesitas bij het aanbesteden. Dikke documenten met alsmaar meer juridisch taalgebruik. Constateren is één, maar hoe kom je van die dikke documenten af? Hoe doorbreek je die vicieuze cirkel? Hoe voorkom je de verdere juridisering van het aanbesteden? Dat zijn de vragen die we beantwoorden in deze podcast.

Podcast 6 – Kan niet waar zijn? (deel 1)

Deze nieuwe podcast is geïnspireerd door het programma ‘Kanniewaarzijn’ van BNN/VARA en gaat over absurde of hilarische situaties die voortkomen uit de aanbestedingsregelgeving in het algemeen en het gedrag van aanbestedende diensten en inschrijvers in reactie daarop. Omdat we genoeg stof hebben om meerdere afleveringen te vullen, hebben we deze podcast deel 1 genoemd. Wordt dus vervolgd.

Podcast 5 – Een aanbesteding intrekken, waarom en hoe doe je dat?

Bij aanbestedingen gaat het vaak goed, soms fout en dan ook goed fout. En dan zit er niets anders op dan de stekker uit een aanbesteding te trekken. Maar hoe doe je dat nu precies, zo’n aanbesteding intrekken. Waar moet je dan op letten? In deze podcast staan we stil bij het soms onvermijdelijke en waarom je dat intrekken beter zo snel mogelijk kunt doen als er iets niet blijkt te kloppen.

Podcast 4 – PONT vormt basis aanbesteden

PONT staat aan de basis van alles wat met aanbesteden te maken heeft. Samen vormen de vier letters van de afkorting PONT de kortst mogelijke samenvatting die je van de aanbestedingsregels kunt geven. Nieuwsgierig geworden naar waar PONT voor staat? Luister dan naar deze podcast.

Podcast 3 – Inkoper versus verkoper

In deze podcast staan we stil bij de relatie tussen inkoper en verkoper bij het aanbesteden. Wat zijn de verschillende invalshoeken? Welke aspecten spelen bij inkoper versus verkoper een rol? En hoe kun je daar aan beide kanten van de tafel iets aan doen? Vanzelfsprekend zijn wij benieuwd hoe jullie als inkoper en verkoper hier tegenaan kijken. Laat het ons weten na beluistering van de podcast.

Podcast 2 – Kun je de kabinetsformatie aanbesteden?

Het formeren van een kabinet, zouden we dat niet moeten aanbesteden? Vanuit het oogpunt van transparantie en herstel van vertrouwen. Hoe zou zo’n aanbestedingsproces verlopen? Welke vragen komen daar dan bij aan de orde? In deze podcast onze ideeën en suggesties voor deze aanbesteding.

Podcast 1 – Is aanbesteden eerlijk?

Of aanbesteden eerlijk is, komt aan bod in deze podcast. Welke elementen spelen daarin een rol? Is het van belang of je een zittende of een nieuwe, onbekende leverancier bent? Of is dat juist niet van belang? Luister en laat ons weten hoe jij daar tegenaan kijkt!

Podcast 0 – Introductie

Met deze podcast introduceren wij, Octavia Siertsema en Peter Streefkerk, onze podcastserie ‘Alles over Aanbesteden’. Dé podcast voor inkopers én verkopers. In deze podcastserie bespreken wij laagdrempelig een breed scala aan onderwerpen over aanbestedingen/tenders. Met onze podcasts willen wij bijdragen aan het verbeteren van het vaak wat negatieve beeld over aanbestedingen en inkopers en verkopers op een meer constructieve manier met elkaar in gesprek laten gaan.

Wilt u citeren van onze podcast?

De Juridische Leidraad verwijst niet expliciet naar de correcte citeervorm van podcasts. Wel geeft deze leidraad aan dat je podcasts kunt zien als een combinatie van een interview – wegens het discussie-element – en een online publicatie.
Als u uit onze podcast wit citeren, en dat vinden wij prima, gebruik dan alsjeblieft wel de volgende de citeerwijze:
{naam van de spreker}, in: Octavia Siertsema en Peter Streefkerk in ‘{titel van de podcast}’ Podcast {nummer}, website : allesoveraanbesteden.nl